نبشی

نبشی، پروفیل است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود برهم است و در سازه های بسیاری استفاده می‌شود.  در واقع  نبشی از مهم‌ترین پروفیل‌های ساختمانی به شمار می ‌رود  که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان‌ها به کار می رود. از این مقطع همچنین به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های ‌دیگر نیز استفاده می ‌شود.

در برخی سازه های دیگر مثل سازه های مرتبط به آسانسورها از نبشی های خرد شده استفاده می شود که با عنوان نبشی لقمه شناخته می شوند.

در سقف های کرمیت نیز برای بال بالایی تیرچه نبشی،تسمه یا ناودانی بکاربرده می شود و در درون بتن پوششی قرار می گیرد.

 

 

انواع نبشی

نبشی از لحاظ تولیدی به دو دسته فابریک و پرسی و از نظر شکل ظاهر به  دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم می شود.

نبشی پرسی: نوعی نبشی است که ابتدا به صورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق ، خم شده و به شکل نبشی درمی آید .

نبشی فابریک: از همان اول پروسه تولید، به شکل نبشی از خط تولید خارج می‌شود .

 

مشخصه اصلی نبشی

  • اندازه بال نبشی
  • ضخامت نبشی

به عنوان مثال نبشی ۴۰*۴۰*۴ یعنی اندازه بال ها ۴۰*۴۰ است و ضخامت هر بال ۴ می باشد. نبشی ها از نمره ۳ شروع و تا نمره ۲۰ ختم می شوند.

نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولادی با استفاده از این فرمول «اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲» می باشد.

در فرمول بالا،واحد اندازه بال،طول و ضخامت نبشی،بر حسب متر بوده و وزن حاصل،بر حسب کیلوگرم می باشد.

 

 

استاندارد انواع نبشی

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارت است از :

ASTM A 36 ، ASME S1-36 ، DIN EN 10056-1 ، نبشی (V شکل) Gost 8240 ،نبشی (L شکل) Gost 8510

قیمت نبشی

قیمت نبشی (1400/5/9)